Author Archives for Trường THCS Trực Đại

Các công văn HD kiểm tra đánh giá học sinh_Học kì II năm học 2019-2020

Tháng Năm 12, 2020 2:35 chiều Published by Leave your thoughts

Cong van 1113_BGDDT cong-van-1360-bgddt-gdtrh-huong-dan-kiem-tra-danh-gia-ki-2-nam-hoc-2019-20 cong-van-1061-bgddt-gdtrh-2020-huong-dan-day-hoc-qua-internet20 CV_443Huong_dan_dieu_chinh_noi_dung_HKII_nam_hoc_2019-2020_b1200c5ff2 CV 4612_BGDDT-GDTrH_Kiem_tra_danh_gia_theo_dinh_huong_phat_trien_nang_luc_cua_hS_tu_2017_-_201849


logo

PDG Hướng dẫn cho điểm thi đua _ năm học 2018-2019

Tháng Ba 12, 2019 11:35 sáng Published by Leave your thoughts

UBND HUYỆN TRỰC NINH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 148/PGDĐT V/v: Hướng dẫn đánh giá, cho điểm các lĩnh vực công tác đối với trường mầm non, tiểu học, THCS năm học 2018-2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trực Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Căn cứ Chỉ thị số 2919 /CT-BGDDT ngày 10/8/018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019; Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định; Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, của UBND huyện Trực Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh hướng dẫn đánh giá, cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 như sau: